"ბუნებრივი გაზის საცალო ბაზრის წესებში" და "ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელი ქსელის წესებში" ცვლილებათა პროექტები
GNERC

Coming soon...